About Us

About Us

บริษัท อีควิป เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Medela จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ( Breastfeeding Product ) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Suction Technology และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Neonatology รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้บริการด้านการขาย การบริการหลังการขาย และให้การสนับสนุนด้านวิชาการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยดีเสมอ